Kosten single wonen

Laten we be­gin­nen met de groot­ste klap­per: voor je woon­kos­ten scheelt het hon­der­den euro’s als je als sin­gle een wo­ning deelt met een of meer an­de­ren. Filip De­wae­le van de ge­lijk­na­mi­ge vast­goed­groep fil­ter­de de huur­prij­zen van meer dan 3.700 ap­par­te­men­ten (geen stu­dio’s) op de pri­va­te markt vol­gens het aan­tal slaap­ka­mers.

De huur voor een ap­par­te­ment met één slaap­ka­mer be­droeg in de pe­ri­o­de 2012-2016 ge­mid­deld bijna 540 euro.

Vergeet niet je nieuwe adres aan ons door te geven als je gaat verhuizen.

Of dat met of zon­der ge­zins­last is, hangt af van de ver­want­schap en van het type en be­drag van het in­ko­men van de an­de­re.De RVA kijkt de ge­zins­sa­men­stel­ling na in het Rijks­re­gis­ter: wie op het­zelf­de adres samen met een an­de­re per­soon is ge­do­mi­ci­li­eerd, wordt be­schouwd als een sa­men­wo­nen­de werk­ne­mer.Wat pen­si­oe­nen be­treft, wordt er an­ders ge­oor­deeld: enkel het hu­we­lijk is de re­fe­ren­tie om een pen­si­oen toe te ken­nen of aan te pas­sen bij een ge­wij­zig­de ge­zins­sa­men­stel­ling.Ook de pre­mie bij tijds­kre­diet kan bij het sa­men­wo­nen wat lager uit­val­len.Bij vol­tijds tijds­kre­diet maakt het niet uit, maar bij half­tijds of 1/5de tijds­kre­diet valt de net­to­pre­mie wat hoger uit voor een al­leen­staan­de.

Search for Kosten single wonen:

Kosten single wonen-42Kosten single wonen-74

Een klei­ne si­mu­la­tie via de V-test leert dat alle com­po­nen­ten van de stroom­fac­tuur dub­bel zo hoog lig­gen als je 3.000 k Wh ver­bruikt, te­gen­over de re­ke­ning voor 1.500 k Wh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Kosten single wonen”